Disclaimer

De webpagina’s van Hieke de Zeeuw zijn in eigendom en beheer van Hieke de Zeeuw.

Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van Hieke de Zeeuw en geldt voor eenieder die kennis neemt van de website.

Hieke de Zeeuw besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Hieke de Zeeuw is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt Hieke de Zeeuw geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina’s verstrekt door of namens Hieke de Zeeuw.

Hieke de Zeeuw aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Hieke de Zeeuw benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site www.hiekedezeeuw.nl kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt. Wanneer Hieke de Zeeuw links naar internetsites van derden vermeldt, betekent dit niet een aanbeveling, advies of aanbod door Hieke de Zeeuw van de via die website aangeboden informatie of diensten.

Hieke de Zeeuw garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij Hieke de Zeeuw. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hieke de Zeeuw is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

Op deze website, de dienstverlening van Hieke de Zeeuw en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. In geval van vertalingen is de Nederlandstalige versie met uitsluiting van die vertalingen gezaghebbend.

Hieke de Zeeuw behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent.